Առաջադրանքներ

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:
«Պատանեական խանդավառությամբ օրեկան երեք անգամ կաշվեկազմ գրքով հուներեն էր սովորում»:

2 սխալ — Պատանեական-պատանեկան, հուներեն-հունարեն

2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։

ա. աղոթքն իր տեղը   -4                  1. անտերին՝ գելը
բ. զուռնեն էնտեղ փչիր -2               2. որտեղ լսող կա

գ. հացը տաշտիցդ վերցրու-5          3. փախլավան ուրիշը կերավ

դ. տերովին տերն է տարել -1          4. թուրն իր տեղը

ե. ալյուրը մենք մաղեցինք  -3         5. ընկերը՝ գյուղիցդ

3․ա) Ո՞րն է հոգաբարձու բառի առաջին արմատը :

Հոգ

բ) Մարդ և տիկին գոյականներից ո՞րը հոգնակիի կազմության զուգաձևություն ունի:

Տիկին

գ) Ի՞նչ հնչյունափոխություն կա ստրջացում բառում:

Ե

դ) Վարկաբեկել և վարքուբարք բառերից ո՞րի երկու արմատն էլ համանուն ունեն:

Վարկաբեկել

. Ուղղել սխալները․

1. Մարդկանց նայում էր ակնոցի տակից քննախույզ հայացքով:

2. «Մեր լեզուն մեր խոսքն է »։

3. — Իմ լավ բարեկամին քեզ մոտ կուղարկեմ, -խոստացավ ընկերս:

4. — Ձեր անդունդներով եկեք չափվեք:

5․ Նա հասկացողություն անգամ չուներ, թե ինչի շուրջ են բանավիճում ներկաները:

1.Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
1.Բառակապակցությունն անվանիր մեկ բառով:
Յոթ գլխով- յոթգլխանի, ստրուկի մտքով- ստրկամիտ, լի և առատ- լիառատ, կյանքի հյութ- կենսահյութ, ցավից լլկված- ցավալլուկ, մոլոր մտքով- մոլորամիտ, սուր ընթացող- սրընթաց, խելքը կորցրած- խելակորույս, նոր հայտնված- նորահայտ, մենակ ապրող- մենակյաց, խիստ բարքով- խստաբարո, երկար ապրող- երկարակյաց, նոր եկած- նորեկ, աչքին հաճելի- ակնահաճո:
2.Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր այս բառերի բացատրությունը:
Նկուն- ընկճված, վհատված պախուրց- սանձ, երասան նանիր- դատարկ, սին, փուչ հորջորջել- անվանել, կոչել ագուցել- հաքցնել զեղծել- փչացնել, եղծել թալկանալ- ուշաթափվել, նվաղելոթել- թափել դժնդակ- վայրագ, դաժան, անողոք ճեպել- շտապել, աճապարել

3.Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Հորդահոս- արագահոս, դանդաղահոս սառնորակ- բարձրորակ, ցածրորակ
անուշահամ- նրբահամ, քաղցրահամ, դառնահամ կենսագիր- կարոտագիր, անփնագիր, վիպագիր, պատմագիր, առակագիր զբոսանավ- առագաստանավ, ռազմանավ, սուզանավ կարմրազգեստ- գիշերազգեստ, շրջազգեստ գայլաձուկ- շնաձուկ, օձաձուկ
4. Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Բարձրախոս- բարձրաձայն, բարձրադիր, բարձրակարգ, բարձրաստիճան դեղնակտուց- դեղնախտ, դեղնափրփուր, դեղնածուփ ջրաղաց- ջրակայուն, ջրամբար, ջրատար, ջրաշխարհ աշխարհամարտ- աշխարհասփյուռ, աշխարհակալ ծովածոց- ծովափ, ծովեզր, ծովանկար, ծովագնաց լեռնագնաց- լեռնագագաթ, լեռնալանջ սրբավայր– սրբատեղի

Реклама

Մաթեմատիկա — առաջադրանքներ

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա)3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48

3.Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա)3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/1000

4.Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

ա)16 բ)10000

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1=&7-1/2 , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(&a-b) &=արմատ

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8=a$-19/24 բ) (a-5/8)0,4 *a0,25=1 $=աստիճան

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((7+)-1/2)1/8=-&7/16 , բ) ((3+)1/2)-1/2=-&3/4 &=արմատ

10.Քանի աստիճան է:

ա) 30=n/6 բ) 300=5n/3

11. Քանի ռադիան է:

ա) 3π/5ռադ=108 , բ) -7π/12 ռադ=105

12.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները=n/3, n/3, n/3

բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները=n/2, n/4, n/4

13.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4)=&2/2 &=արմատ

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4=1+2&2/2

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π=1+sin180

14.Որ քառորդում է α-ն, եթե

ա) α =87=1ք․ բ) α=37π/6=1ք․

15. Գտնել sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե α=11π/4

sina=&2/2

cosa=&2/2

tga=1

ctga=1

16.Պարզեցնել արտահայտությունը:

ա)( sin3 α — sin5 α ) : (cos3 α – cos5 α)

բ)( tg α* ctg α – sin2 α): ctg α

17.Գտնել

ա) √(b+5)(6-b) արտահայտության արժեքը, եթե

√b+5 +√6-b =5

բ) √7-a +√3-a արտահայտության արժեքը, եթե

√7-a -√3-a=2

18. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

բեռնառտար=xկմ/ժ

մարդատար=x+5կմ/ժ

75/x+5 – 45/x = 1/2

150x-90x-450=x$2+5x

x$2-55x+450=0

D=3025-1800=1225

x1=10 (ոչ հավանական) կամ (չի համապատասխանում)

x2=45

բեռնատարի արագությունը հավասար է 45կմ/ժ

Հայոց լեզու 22․05

Տրված բառերի մեջ ընդգծել հնչունափոխված արմատը և դիմացը գրել անհնչունափող ձևը։

Կրափոս – կիր
Սրատես – սուր
Վայրկենաչափ – վայրկյան


Գոմշաձագ – գոմեշ
Հնամենի – հին
Իշամեղու – էշ
ծաղկաման – ծաղիկ
Պարտիզպան – պարտեզ
Գժական – գիժ
Հաշվեմատյան – հաշիվ
Վշտահար – վիշտ
Ըմպանակ – ըմպել
Կղզյակ – կղզի
Շինարար – շեն
Կուտակում – կույտ
Ուղղաձիգ – ուղիղ

Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Թիվ (նշան) – թվանշան, գին(ցուցակ) – գինեցուցակ, ուղի(գիր) – ուղղեգիր, միս(գործ) – մսագործ, գարի(հաց) – գարեհաց, ծաղիկ(թերթ) – ծաղկաթերթիկ, դեղին(մորթ) – դեզնամոթ, խնդիր(գիրք) – խնդրագիք, սիրտ(ցավ) – սրտացավ, բարի(կամ) – բարեկամ, այգի(պան) – այգեպան, հոգի(ակ) – հոգեակ, երկիր(բան) – երկրաբան:

Հետևյալ բառակապակցությունների դիմաց համապատասխան բառեր գրիր: Օրինակ՝ հրդեհ հանգցնող-հրշեջ

լուր բերող – լրաբեր, սուտ խոսող – ստախոս, ձուկ որսացող – ձկնորս, տունը պահող – տնապահ, ծուխը տնից հեռացնող – ծխատար, ջուր կրող – ջրկիր, հաճախ լուռ մնացող – լռակյաց, թթի ծառ – թթենի, լեզվի մասնագետ – լեզվաբան, ձվի ձև ունեցող – ձվաձև:

Տրված արմատները միացնելով բառեր կազմիր:

վայրկյան+ցույց – վայրկենացուց, կատարյալ+ություն – կատարելություն, մատյան+գիր – մատենագիր, առաքյալ+ական – առաքելական, հեծյալ+զոր – հեծելազոր, ատյան+կալ – ատենակալ։

Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ) – գիրանալ, կես (ատ) – կիսատ, հայրենասեր (ություն) – հայրենաիրություն, մեգ (ապատ) – միգապ, էշ (ատեր) – իշատեր, պարտեզ (պան) – պարտիզպան, զեն (ակիր) – զինակիր, հրավեր (ատոմս) – հրավիրատոմս, էշ (այծյամ) – իշայծյամ, գրագետ (ություն) – գրագիտություն, տեր (անալ) – տիրանալ, վեպ (ագիր) – վիպագիր:

Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել – դեզ, կիսամուշտակ – կես, վիպական – վեպ, իջևանել – էջ, պատվիրել – պատվեր, սիրալիր – սեր, իջվածք – էջ, տիրական – տեր, սիզավետ – սեզ, զինել – զեն:

Advertisements

Առաջադրանք 4

I.Տրված են 18 և 27 թվերը

1. Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:

1.9

2. -19

3. -9

4. 19

2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1. 3

2. 5

3. -1

4. 1

3. Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 3

2. 54

3.9

4. 1

4. Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

1. 54

2. 108

3. 9

4. 486

5. Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:

1. 1

2. 56

3. 2

4. 116

6. Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:

1. 7

2. 4

3. 5

4. 6

7. Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:

1. 80

2. 78

3. 98

4. 88

8. Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:

1. 4

2. 3

3. 2

4. 1

9. Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:

1. 81

2. 71

3. 73

4. 72

10. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:

1. կմեծանա 3-ով

2. կփոքրանա 3-ով

3. կփոքրանա 5-ով

4. կմեծանա 5-ով

11. Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 14

2. 12

3. 64

4. 8

12. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:

1. 77

2. 81

3. 80

4. 90

13. Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:

1. 28784

2. 19679

3. 25018

4. 40452

14. Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:

1. 30

2. 24

3. 20

4. 64

15. Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:

1. 150

2. 200

3. 215

4. 300

16. Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

1. 39

2. 13

3. 3

4. 1

17. Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:

1. 6

2. 4

3. 1

4. 5

18. Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:

1. 5

2. 6

3. 7

4. 8

19. Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:

1. 156 և 420

2. 102 և 133

3. 17 և 153

4. 24 և 235:

II. Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:

20. Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին: Պատ.՝ սխալ

21. Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է: Պատ.՝ ճիշտ

22. Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: Պատ.՝ճիշտ

23. Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: Պատ.՝ճիշտ

24. Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի: Պատ՝ ճիշտ

25. Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: Պատ.՝ ճիշտ

Հայոց լեզու 23.04

Տրված բառերում մեկ հնչյունը փոխելով ստանալ նոր գոյականներ։
Հայր – մայր, հայց
Կոճակ – կողակ
Բալ – գալ, տալ, բակ
Գիրք – գիրկ, գիրթ
Թուզ – թեզ, թութ
Սալոր – սափոր
Թուխպ – թուխս
Կարագ – մարագ, կարաս
Մարդ – վարդ
Ծառ – ծալ, ծամ, ծակ
բույս – բույն, բույր, հույս

Տրված նույնանուններով կազմել երկուական նախադասություններ;։

Անվահան, անտառ, անցավ, գնում, բարգ։
Արամը կռվեց Արմանի դեմ անվահան։
Նրա մեքենան անվահան էին արել։
Անտառում հանդիպեցի գիշատիչ կենդանիների։
Կոմայից հելած մարդը խոսում էր անտառ։

Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ։
Հովատակ, ճրակագալ, խրախճանք, աշտանակ, թուղպ, գինարբուք, հողագործ, շեղջ, ռաչպա, մշուշ, կույտ, ձի։
Թափառական, այգաբաց, աժդահա, զազվելի, ընչաքաղց, մթնշաղ, աղջամուղջ, նժդեհ, զզվելի, հսկա, առավոտ, ագահ։

հականիշներ
Յուրային, շեն, հակիրճ, հերքում, միօրինակ, հզոր, ավերակ, ապացույց, բազմազան, տկար, օտար, ընդարձակ։
Դյուրին, անարատ, անկայուն, պարպել, գովաբանել, ենթարկվել, հաստատաուն, լիցքավորել, պղծված, խրթին, իշխել, վատաբանել։

Դարձվածքներ և շրջասույթներ

Ադամի որդի – մարդ
Ազնիվ մետաղների թագուհի – ոսկի
Աղ ու հացի եղբայր – մտերիմ ընկեր
Ամենայն հայոց բանաստեղծ – Հովհաննես Թումանյան
Ամենայ Հայոց մայրաքաղաք – Երևան
նապատի նավ – ուղտ
Անմահ Քանաքեռցին – Խաչատուր Աբովյան
Անմեղ գառ – խեղճ, միամիտ, անշառ մարդ
՛առերի արքա – կաղնի
Աշխարհի զարդ – մարդ
Առաջին դեմք – ղեկավար
Առաջին հայ ուսուցիչ – Մեսրոպ Մաշտոց
Աստծո գոտի – ծիածան
Աստծու տուն – եկեղեցի
Ավազի օվկիանոս – անապատ
Ավարայրի հերոս – Վարդան Մամիկոնյան
Արդարության արեգակ – Աստված
Արծաթե թռչուն – ինքնաթիռ
Արվեստների հայրենիք – Իտալիան
Աքիեսյան գարշապար – խոցելի, թույլ տեղ
Բանական կենդանի – մարդ
Բիբլիական լեռ – Արարատ
Գեղամա գեղեցկուհի – Սևանա լիճ
Գորշ, հսկա – փիղ
Գրքերի գիրք – Աստվածաշունչ
Եվայի թոռ – կին
Երեք կրոնների քաղաք – Երուսաղեմ
Երկիր Նայրի – Հայաստան
Երկնքի աչքեր – աստղեր
Երկրորդ կես – ամուսին
Երկրորդ հաց – կարտոֆիլ
Երրորդ ոտք – ձեռնափահտ
Թափառող մայրաքաղաքների երկիր – Հայաստան
Թորգոմի սերունդ – հայեր
Իմաստուն խաղ – ճատրակ
Խաղաղության ավետաբեր – աղավնի
Խաղողի այրուն – գինի
Ծագող արի երկիր – Ճապունիա
Կանաչ մայրցամաք –  Ավստալիա
Կանաչ ոսկի – թեյի բույսը
Կապույտ այրուն – ազնվական ծագում
Կարմիր հունձ – Կոտորած
Կյանքի աշուն – Ծերություն
Կյանքի գարուն – երիտասարդություն
Կրիաի քայլերով – շատ դանդաղ ընթանալ
Հազար ու մեկ եկեղեցիների քաղզք – Անի
Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց – Կոմիտաս
Հայկական խնձոր – ծիրան
Հայոց աչծիվ – Անդրանիկ Զորավար
Հայող հավատքի մայրաքաղաք – Էջմիածին
Հայրենի գույների վարպետ – Մարտիրոս Սարյան
Հանճառեղ լոռեցի – Հովհաննես Թումանյան
Հատապտուղների թագուհի – սև հաղարճ
Հին աշխարհ – Եվրոպա
Հինգ եղբայր – ապտակ
Հսկաների խաղ – բասկետբոլիստներ
Ձայների արքա – Կոմիտաս
Նոյի երկիր – Հայատան
Ոսկե ապարանջան – արհեստ
Պարերի թագուհի – վալս
Չորրորդ իշխանություն – ԶԼՄ
Ռուսաստանի սիրտը – Մոսկվա
Սպիտակ ոսկի – բամբակ
Սպիտակ մահ – թմրանյոթ
Սև ոսկի – նավթ
Ուժեղ սեռ – տղամարդ
Քարերի երկիր – Հայաստան
Ֆուտբոլի արքա – Պելե
Սպիտակ դրոշ պարզել – հանձնվել
Սև թուղթ – մահվան դույժը
Ջունգլիների արքա – վագր